Dane osobowe

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Amadeusz Małysza prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego w Biłgoraju
  przy ul. T. Kościuszki 102.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: amadeusz.malysza@gmail.com,  telefonicznie: 728-837-516 lub pisemnie na adres Kancelarii wskazany w pkt. 1.
 3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Dane są przetwarzane w związku z realizacją zadań wynikających z przepisów prawa oraz obowiązków i zadań Administratora w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów
  1. podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy będącej podstawą współpracy pomiędzy Kancelarią i Panią/Panem lub firmą, którą Pani/Pan reprezentuje lub z którą kontaktujemy się za Pani/Pana pośrednictwem, a w przypadku jej zawarcia - wykonania tej umowy, w tym związana z nią komunikacja i dochodzenie roszczeń z nią związanych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym podatkowych, rachunkowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz obowiązków związanych z wykonywaniem zawodu radcy prawnego (art. 6 ust. 1 c RODO)
  3. realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora - jeżeli kontaktuje się Pani/Pan z Kancelarią w związku z planowaną, istniejącą lub zakończoną współpracą lub stronę trzecią - jeżeli kontaktuje się Pani/Pan z Kancelarią w charakterze pełnomocnika lub innego przedstawiciela tej strony trzeciej (w tym przypadku interes ten wyraża się w umożliwieniu stronie trzeciej kontaktu z Kancelarią za Pani/Pana pośrednictwem) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Podanie i umożliwienie Kancelarii przetwarzania Pani/Pana danych nie jest wymogiem umownym ani ustawowym (jest dobrowolne), ale jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy i wykonania umowy.
 5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na ich zlecenie, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz Administratora. Do odbiorców Pani/Pana danych osobowych zaliczają lub mogą zaliczać się: pracownicy i współpracownicy Kancelarii, dostawcy usług zapewniających wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych i komunikacyjnych Kancelarii, dostawcy usług rachunkowych, pocztowych i kurierskich oraz archiwizacji, inni profesjonalni doradcy, organy samorządu adwokatów i radców prawnych, notariusze, sądy i inne organy wymiaru sprawiedliwości oraz organy administracji publicznej.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie pracownikom lub substytutom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa radcy prawnego prowadzącego Pani/Pana sprawę lub pracownikom Kancelarii, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.
 7. Kancelaria będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez cały okres niezbędny do prawidłowego wykonania zawartej umowy, a w szczególności do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z rodzaju powierzonej sprawy.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, a także – z uwzględnieniem ograniczeń uregulowanych przepisami prawa (w tym RODO) - do żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych. Należy poinformować Administratora o zmianach Pani/Pana danych. 
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Kancelarię narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych (w szczególności RODO).
 10. Państwa dane osobowe nie będę przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji usługi doradztwa prawnego. Podstawą prawną przekazania danych będzie wówczas jego niezbędność do wykonania zawartej z Panem/Panią umowy o świadczenie usług doradztwa prawnego.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

© 2017 Amadeusz Małysza         wykonanie eball